Reklamacje i zwroty

 

Szanujemy naszych Klientów i dlatego wszelkie nieścisłości staramy się rozstrzygać na ich korzyść. Może się zdarzyć, że zechcecie Państwo zareklamować zamówiony towar. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, należy przesłać na nasz adres pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania.

Poza tym, działając zgodnie z prawem w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, macie Państwo prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Distributor of Caronlab Australia Cosmetics w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy.

Oczywiście przypominamy, że zgodnie z ustawą nie może zwracany być produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji. Mamy jednakże nadzieję, że zakupy, które Państwo robicie są przemyślane.

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by zamówiony towar był przekazany do Państwa zgodnie ze złożonym zamówieniem i w nienaruszonym stanie. Dlatego też przesyłki są odpowiednio zabezpieczone.

1. Reklamacja może polegać na:

a) żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Kupujący ujawnił ubytek, uszkodzenie lub inną wadę stanowiącą niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Kupujący może żądać również zwrotu pieniędzy w wypadku określonym w punkcie b;

b) domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie a, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Konsumenta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

3. Konsument traci uprawnienia do reklamacji przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4. Sklep odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

5. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego nie będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kupującego, albo jeżeli rzecz została temu Kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

6. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na tego Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

7. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na tego Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący nie będący Konsumentem może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący ten nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

9. Kupujący nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej wykryciu.

10. Uprawnienia Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.

11. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.