Regulamin sklepu

Regulamin ważny od 25.12.2014
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.australiancosmetics.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
- Distributor of Caronlab Australia Adam Lipiński, ul. Poczty Gdańskiej 17/45, 02-495 Warszawa.
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
1. Sklep Australiancosmetics.pl jest prowadzony przez firmę Distributor of Caronlab Australia Cosmetics Adam Lipiński zarejestrowaną pod adresem 02- 495 Warszawa, przy Ul. Poczty Gdańskiej 17 lok.45, o numerze NIP: PL 717 176 95 09, wpisaną do rejestru przedsiębiorców z numerem REGON 147094760. Firmowe konto bankowe: Bank DNB Nord o numerze 11 1370 1037 0000 1762 5291 8300 dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. Składając zamówienie na stronie internetowej www.australiancosmetics.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski firmą kurierską „K-EX” lub Pocztą Polską w dni robocze od poniedziałku do piątku. Koszt dostawy wynosi:
a) 15zł przesyłka kurierska w przypadku przedpłaty na konto bankowe.
b) 20zł przesyłka kurierska w przypadku wysyłki za pobraniem.
c) 0zł w przypadku odbioru osobistego.
d) 10zł w przypadku przesyłki polecenej priorytetowej

W przypadku wyboru opcji dostawy do Kupującego Sklep zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie.
4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i za zgodą Sprzedawcy.
Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
5. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by sklep działał bez zarzutu, zaś konieczne przerwy techniczne zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem.
7. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
c) płatność przez system transakcyjny PAYU;
10. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/ rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
11. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
12. Zwrot należności
Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
• rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
• odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
• obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:
• w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
• w przypadku zapłaty „za pobraniem” , Sklep dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta

13. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
14. Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
15. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
16. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się zaznaczenie właściwego miejsca na informacji o zmianie regulaminu, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.
19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
20. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu australiancosmetics.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
21. Sklep uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, której powodem może być:
1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).
22. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sklep ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
23. 1. Reklamacja może polegać na:
a) żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy
b) domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny..
2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Konsumenta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
3. Konsument traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Sklep odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
5. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
25.
Regulamin ważny do 24.12.2014
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
- Distributor of Caronlab Australia Adam Lipiński, ul. Poczty Gdańskiej 17/45, 02-495 Warszawa.
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
1. Sklep Australiancosmetics.pl jest prowadzony przez firmę Distributor of Caronlab Australia Cosmetics Adam Lipiński zarejestrowaną pod adresem 02- 495 Warszawa, przy Ul. Poczty Gdańskiej 17 lok.45, o numerze NIP: PL 717 176 95 09, wpisaną do rejestru przedsiębiorców z numerem REGON 147094760. Firmowe konto bankowe: Bank DNB Nord o numerze 11 1370 1037 0000 1762 5291 8300 dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski firmą kurierską „K-EX” lub Pocztą Polską w dni robocze od poniedziałku do piątku. Koszt dostawy wynosi:
a) 15zł przesyłka kurierska w przypadku przedpłaty na konto bankowe.
b) 20zł przesyłka kurierska w przypadku wysyłki za pobraniem.
c) 0zł w przypadku odbioru osobistego.
d) 10zł w przypadku przesyłki polecenej priorytetowej
W przypadku wyboru opcji dostawy do Kupującego Sklep zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie zgodnie z punktem 1. powyżej.
4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by sklep działał bez zarzutu, zaś konieczne przerwy techniczne zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem.
6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
c) płatność przez system transakcyjny PAYU;
9. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/ rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
11. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
12. Sprzedający najpóźniej w ciągu 14 dni dokona zwrotu pieniędzy. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
13. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu australiancosmetics.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
19. 1. Reklamacja może polegać na:
a) żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Kupujący ujawnił ubytek, uszkodzenie lub inną wadę stanowiącą niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Kupujący może żądać również zwrotu pieniędzy w wypadku określonym w punkcie b;
b) domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie a, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Konsumenta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
3. Konsument traci uprawnienia do reklamacji przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Sklep odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
5. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego nie będącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kupującego, albo jeżeli rzecz została temu Kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
6. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na tego Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
7. Sklep względem Kupującego nie będącego Konsumentem nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na tego Kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący nie będący Konsumentem może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący ten nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
9. Kupujący nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej wykryciu.
10. Uprawnienia Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku.
11. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 maja 2014 roku.